Onze algemene leverings voorwaarden - SECOMP Nederland GmbH

Onze algemene leverings voorwaarden

1. Algemeen

Alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen worden uitsluitend geleverd volgens de volgende leveringsvoorwaarden. Aanvullende bepalingen of met in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de koper gelden alleen dmv een overeengekomen contract en gelden alleen dan wanneer het door SECOMP schriftelijk is bevestigd.

2. Prijzen / Verzendkosten

Alle prijzen zijn Euro-Netto prijzen en zijn af magazijn Ettlingen/Duitsland of direct vanaf magazijn van de producent, en zijn zonder toevoeging van de wettelijke belasting en zonder verpakking, verzend, en vrachtverzekering toeslagen.

  • Verzendkosten bij tel.-/fax-/emailorder < 400 € bedragen: 9,90 € per 30 kg.
  • Verzendkosten bij internetorder (via onze webshop) < 400 € bedragen: 9,90 € per 30 kg.

Uitgezonderd zijn artikelen die in de catalogus gemerkt zijn met PER SPEDITION deze worden per pallet aangeboden, hiervoor gelden kg prijzen, deze zijn ook postcode afhankelijk, 19'' kasten, zware ups en meubels worden met speciaal transport bezorgd, hiervoor zijn de transportkosten op aanvraag.

  • Tel.-/fax-/emailorderorders > 400 € worden zonder verzendkosten geleverd.
  • Internetorder (via onze webshop) > 400 € worden zonder verzendkosten geleverd.

Uitgezonderd zijn de artikelen die in de catalogus gemerkt zijn met PER SPEDITION en 19'' kasten, zware ups en meubels, hiervoor gelden altijd pallet transport prijzen.

Levering van goederen in 24 uur (Transoflex zending), pallets 72 uur.

Het factuur wordt aan de hand van die dag geldende transportprijs opgesteld.

3. Minimale orderwaarde / Kleineordertoeslag

Het minimum orderbedrag is 25 €. Voor bestellingen met een kleiner orderbedrag word een minimum order toeslag van 5,10 € berekend.

4. Levering en service

SECOMP doet haar best om eventuele vertragingen van leveringen tegen te gaan. De koper is echter gerechtigd, SECOMP nog voor het aanleveren van de vertraagde goederen een leveringstermijn van vier weken te stellen. Worden de goederen niet binnen de gestelde termijn geleverd, dan kan de koper van de opdracht afzien. Deelleveringen zijn toegestaan en gelden als zelfstandige service. Afwijking van de bestelde service is alleen dan toegestaan als de koper daarmee accoord gaat. Afmetingen, tekeningen en afbeeldingen in SECOMP documentatie zijn niet bindend.

5. Verzend risico

Met de overgave van de goederen aan de uitvoerende transporteur worden alle risico's aan de koper overgedragen. Wanneer de koper het schriftelijk aanvraagd dan worden de goederen op zijn/haar kosten verzekerd.

6. Betalings voorwaarden

Betalingen dienen binnen 30 dagen na faktuurdatum zonder aftrek te worden voldaan, credit-cards en cheques worden niet geaccepteerd. Bij vertraging is SECOMP gerechtigd, naast vertragingsrente een aanmaningskosten toeslag in de hoogte van 10 € te berekenen. In geval van een eerste bestelling behoud SECOMP het recht om de goederen eerst tegen vooruitbetaling te versturen. Het uitoefenen van een terughoudingsrecht is uitgesloten, behalve wanneer de tegenvordering rechtshalve is vastgesteld of door SECOMP is erkend.

7. Eigendoms voorbehoud

De geleverde goederen blijven tot volledige betaling eigendom van SECOMP. Een verdere verdeling van de voorbehoude goederen is alleen toegestaan in het kader van een zakelijke transactie. De gezamelijke vorderingen die uit een verdere verdeling ontstaan geeft de koper aan SECOMP af, deze verplicht zich tot vrijgave van ieder deel van de openstaande vordering die zijn eigen met meer als 20 % overstijgt.

8. Garantie service

In geval van foutieve levering is SECOMP naar eigen keuze verplicht om het produkt retour te nemen of om over te gaan tot het leveren van een vervangingsprodukt. Iedere andere service aansprakelijkheid is uitgesloten. Zover gerechtelijk toelaatbaar, is SECOMP in zijn geheel niet aansprakelijk voor vordering door een foutieve levering noch voor verloren winst van de koper. Een foutieve levering van goederen moet door de koper binnen 10 dagen na ontvangst gemeld worden. Na afloop van deze tijdsperiode is het niet meer mogelijk aanspraak te doen. Ter waarneming van het voorgenomen recht op verbetering bijvoorbeeld omruiling, stuurt de klant het produkt met een preciese klachtomschrijving met een kopie van het originele faktuur op eigen kosten aan SECOMP retour. Blijkt het produkt na controle niet defect te zijn dan ontvangt de koper na de verrekening van een controle toeslag in hoogte van 25 € met toegevoegde BTW en verzendkosten terug.

9. Garantie

9.1   SECOMP Produkten

van geleverde produkten overneemt SECOMP voor de duur van 12 maanden vanaf het tijdstip van aflevering de garantie voor de aantoonbare materiaal en produktiefouten. SECOMP is in deze naar eigen keuze wederom met terugname of nalevering verplicht. Verklaart SECOMP dat de verbetering of vervangingslevering niet mogelijk is, dan kan de klant een keuze maken tussen een verbeterde koopprijs (mindering) of tot de intrekking van de order.

9.2   VALUE Produkten

van geleverde produkten overneemt SECOMP voor de duur van 24 maanden vanaf het tijdstip van aflevering de garantie voor de aantoonbare materiaal en produktiefouten. SECOMP is in deze naar eigen keuze wederom met terugname of nalevering verplicht. Verklaart SECOMP dat de verbetering of vervangingslevering niet mogelijk is, dan kan de klant een keuze maken tussen een verbeterde koopprijs (mindering) of tot de intrekking van de order.

9.3   ROLINE Produkten

Voor de onder het merk roline aangeboden computeraccessoires geeft SECOMP speciaal voor de produkteigenschappen een vijfjarige funktioneer garantie. De garantie geldt alleen voor gelijkgebleven technische funktie eigenschappen zoals deze tijdens het tijdstip van aanschaf waren. Aanspraak maken op de funktioneringsgarantie kan alleen worden gedaan als de aanspraakmakende de betreffende goederen, met het originele faktuur aan de fa. SECOMP aantonen kan. SECOMP is in geval van garantie naar eigen keuze verplicht dmv terugname of door een vervangingslevering, bijvoorbeeld door levering van een gelijkwaardig vervangings produkt. Verklaart SECOMP dat de verbetering of vervangingslevering niet mogelijk is, dan kan de klant een mindering van de verkoopprijs verlangen.

De vijfjarige garantie geldt niet voor telefoon accessoires, 19'' Server-systemen, LED verlichting, verbruiksmateriaal, voedingen, verslijtbare delen zoals bijvoorbeeld ventilatoren en andere mechanische bewegende delen.

De onder getal 9.1 en 9.2 en 9.3 opgevoerde garantie bepalingen betrekken zich niet op gebreken veroorzaakt door natuurlijke slijtage, veroudering- of verontreinigingsverschijnselen, nalatigheid van gebruikersvoorschriften zoals ingrijpen van klant of van derden, die zonder schriftelijke toestemming van SECOMP is gedaan.

10. Schadevergoeding

Voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en of voortvloeiend uit nadrukkelijke plichten, zoals plichten welke opgenomen zijn in de contract onderhandelingen of welke door de organisatie verschuldigd is, kan SECOMP alleen aansprakelijk gehouden worden wanneer u of uw aangewezene schade door grove nalatigheid is aangedaan. De vervangings aanspraak is in hoogte begrensd aan de waarde van de geleverde goederen.

11. Plaats van uitvoering en rechtsmacht

Uitvoeringsplaats van leveringen en betalingen, zoals gerechtsplaats van beide delen is 76275 Ettlingen in Duitsland.

SECOMP is altijd gerechtigd de algemene voorwaarden van bovengenoemde tekst aan te passen of te herzien, Indien één of meerdere van de in deze tekst genoemde voorwaarde niet of niet geheel uitvoerbaar blijken dan blijven de overige voorwaarden gewoon van kracht.